เปิดเงื่อนไข “ตัดคนรวย” รับเงิน Digital Wallet 10,000 บาท

เปิดเงื่อนไข “ตัดคนรวย” รับเงิน Digital Wallet 10,000 บาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต  เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2  โดยมีประเด็นที่ได้ข้อสรุปและยังไม่ได้ข้อสรุปดังนี้

ข้อสรุปแนวทางตัดสิทธิกลุ่มที่มีความพร้อมทางสังคม ซึ่งมีข้อเสนอ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ยากไร้ตามกลุ่มบัตรคนจนจำนวน 15 - 16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.5 แสนล้านบาท 

2. ตัดกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 25,000 บาท หรือ มีเงินฝากรวมกันมากกว่า 1 แสนบาทออก โดยจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิเหลือ 43 ล้านคน ใช้วงเงินงบประมาณ 4.3 แสนล้านบาท

3. ตัดกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท หรือมีเงินฝากรวมกันมากกว่า 5 แสนบาท โดยจะทำให้ผู้รับสิทธิเหลือ 49 ล้านคน ใช้วงเงินประมาณ 4.9 แสนล้านบาท

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะนำเสนอทั้ง 3 แนวทางเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อให้ตัดสินใจต่อไป
ส่วนเรื่องที่ได้ข้อสรุปคือ ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ได้ข้อสรุปว่ายกเลิกระยะทาง 4 กิโลเมตรและให้ใช้ในระดับอำเภอ เนื่องจากไม่กระจุกตัวเกินไปและมีร้านค้ารองรับเพียงพอ 

ส่วนเงื่อนไขของร้านค้าที่ขึ้นเงินได้ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีนิติบุคคล

สำหรับแหล่งเงินในที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ใช้งบประมาณแผ่นดินผ่าน พ.ร.บ. งบประมาณ โดยทำในลักษณะการทำงบผูกพัน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะทำให้ร้านค้าขึ้นเงินได้ช้าลง นายจุลพันธ์ ระบุ 

ทั้งนี้การใช้แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามแผนขาดดุลที่วางไว้ไม่มีผลกระทบต่อตลาดทุน 

อย่างไรก็ตามแนวทางนี้คาดว่าจะทำให้เริ่มโครงการได้ช้าลงเพราะต้องรองบประมาณปี 67 มีผลบังคับใช้ โดยคาดว่างบฯ จะล่าช้าไปถึงช่วงเม.ย. -พ.ย.  67 และคาดว่าโครงการล่าช้าไปถึงช่วงนั้น

ในกรณีการทำงบผูกพัน ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ เช่น หากโครงการนี้มีการใช้งบประมาณ 4 แสนล้านบาท ให้ผูกพันปีละ 1 แสนล้านบาท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ร้านค้าขึ้นเงินได้ช้า

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการสรุปว่า จะไม่ใช้แนวทางโเยการนำงบจากธนาคารออมสิน เนื่องจากขัดต่อกฎหมายและกรอบอำนาจหน้าที่ไม่ครอบคลุม แต่คณะอนุจะส่งข้อเสนอเรื่องแหล่งเงินทั้งจากเงินงบประมาณ เงินกู้  และเงินจากมาตรา 28 ให้ที่ประชุมชุดใหญ่และนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ

ส่วนเรื่องการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับ ดิจิทัล วอลเล็ต ได้มีข้อสรุปมอบหมายให้ “ธนาคารกรุงไทย” เป็นผู้ทำระบบเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ และมี Platform Environment ที่เหมาะสม 

“คณะอนุกรรมการจะเสนอข้อสรุปทั้งหมดต่อคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งโดยคาดว่าจะเสนอได้ในสัปดาห์หน้า” นายจุลพันธ์ ระบุ
ติดต่อโฆษณา!