ครม.แต่งตั้ง “พรอนงค์ บุษราตระกูล” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต. คนใหม่

ครม.แต่งตั้ง “พรอนงค์ บุษราตระกูล” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต. คนใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล หรือ รศ.ดร.พรอนงค์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน, ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร

เลขา ก.ล.ต.คนใหม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่เคยดำรงดำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสองวาระ คือ 8 เมษายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 กรกฎาคม 2561 – 19 กรกฎาคม 2564

สำหรับด้านการศึกษา

2556 CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) ปี 2545 สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา

2540 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534 ปริญญาโท สาขาสารสนเทศการจัดการการบริหารธุรกิจ ระบบ มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา
2532 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการเชิงปริมาณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต.ว่างเว้นลง นับตั้งแต่นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  อดีตเลขาธิการหมดวาระตั้งแต่ 30 เมษายนที่ผ่านมาบอร์ด ก.ล.ต. ได้เสนอรายชื่อแคนดิเดท ไปยังกระทรวงการคลังพิจารณา 2 คนคือนางพรอนงค์ และนางสาววรัชญา ศรีมาจันทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการ ก.ล.ต.อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่ง 

ทั้งนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชะลอการตัดสินใจ และไม่ส่งเรื่องให้ ค.ร.ม.นั้นขณะนั้นพิจารณา โดยผ่านเรื่ิองให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้เคาะตำแหน่งนี้แทน
ติดต่อโฆษณา!