'ไทย' แฮปปี้ที่ 3 ของอาเซียน 😁😁

'ไทย' แฮปปี้ที่ 3 ของอาเซียน 😁😁
Highlight

องค์การสหประชาชาติ โดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำ รายงานความสุขโลก จาก 137 ประเทศ พบว่าฟินแลนด์คว้าแชมป์อันดับหนึ่งไปครอง 6 ปีซ้อน ขณะที่สิงคโปร์ได้อันดับหนึ่งของอาเซียน ส่วนไทยอยู่ได้อันดับสาม และอยู่ในลำดับ 60 ของโลก ภายใต้ตัวชี้วัด 6 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว, การสนับสนุนทางสังคม, สุขภาพกายและสุขภาพจิต,เสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต, ความเอื้ออาทร และ มุมมองและการรับรู้ต่อการทุจริต

เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ได้เผยแพร่รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ประจำปี 2023 ในวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งถือเป็นวันความสุขสากล (International Day of Happiness) โดยรายงานดังกล่าวนี้มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่าง Gallup World Poll ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) และใช้ตัวชี้วัดสำคัญ 6 ประการในการสำรวจและให้คะแนน ได้แก่

🔺ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

🔺การสนับสนุนทางสังคม
🔺สุขภาพกายและสุขภาพจิต
🔺เสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต

🔺ความเอื้ออาทร

🔺มุมมองและการรับรู้ต่อการทุจริต
  • โดยฟินแลนด์ยังคงครองอันดับ 1 เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตามมาด้วย เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และนิวซีแลนด์ ที่ล้วนติดใน 10 อันดับแรก ส่วนไทยตามมาในอันดับที่ 60 ขยับขึ้นจากอันดับ 61 ในปีที่แล้ว ขณะที่ อัฟกานิสถาน รั้งท้ายสุดจากการจัดอันดับทั้งหมด 137 ประเทศ

  • อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์ทำได้ดีที่สุดในอันดับที่ 25 (6.587 คะแนน) ตามด้วยมาเลเซียและไทย ในอันดับที่ 55 (6.012 คะแนน) และ 60 (5.843 คะแนน) ตามลำดับ แต่หากวิเคราะห์ตามปัจจัยย่อยแล้วพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนต่ำสุดในหมวดการรับรู้การทุจริต


🔹เจาะลึกความสุขที่เท่าเทียมของชาวฟินแลนด์ ประชากรในดินแดนที่สุขที่สุดในโลก

  • หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรายงานความสุขโลกประจำปี (World Happiness Report) และจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกด้วยการเปรียบเทียบปัจจัย เช่น อายุขัยของประชากร รายได้ ค่าครองชีพ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบสาธารณูปโภค และการทุจริตคอรัปชัน จากจำนวน 157 ประเทศทั่วโลก

  • ทำให้ฟินแลนด์เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงในการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ชาวฟินแลนด์มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่น จนสามารถครองแชมป์ปีล่าสุดไปได้ เราไปทำความรู้จักความสุขที่เท่าเทียม เหตุผลที่ทำให้ฟินแลนด์ครองแชมป์ปีล่าสุดกัน

🔹สวัสดิการยอดเยี่ยม

จากรายงานของ The Corruption Perceptions Index (CPI) ที่สำรวจถึงการคอร์รัปชั่นจากทั่วโลก พบว่า ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์เป็นสามประเทศที่มีเรื่องของการทุจริตน้อยที่สุดในโลก โดยประเทศเหล่านี้มี GDP ต่อหัวสูง มีอัตราความไม่เสมอภาคต่ำ โดยภาษีของประชาชนถูกใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ชาวฟินแลนด์ทุกคนมีสวัสดิการรักษาพยาบาลและเรียนหนังสือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบน้ำประปาที่สะอาดที่สุดในโลก 

🔹ธรรมชาติสมบูรณ์ 

นอกจากฟินแลนด์จะมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทั้งภูเขาและทะเลสาบที่สวยงามกว่า 188,000 แห่ง ให้ประชากรได้พักผ่อนแล้ว ประชากรชาวฟินแลนด์นั้นชื่นชอบการอบซาวน่าอย่างมาก และทางการก็ใส่ใจความสุขของประชากร ได้สนับสนุนการจัดสร้างห้องซาวน่ามากถึง 3.3 ล้านห้อง ต่อประชากร 5.3 ล้านคน เพียงพอรองรับความต้องการของประชากรอย่างเท่าเทียม

🔹การศึกษาดีที่สุดในโลก

เมื่อทศวรรษที่ 1960 ฟินแลนด์เคยมีอัตราเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพียง 10% เท่านั้น แต่ปัจจุบันฟินแลนด์สามารถปฏิรูประบบการศึกษาจนสามารถคว้าอันดับหนึ่งของประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงที่สุดในโลก โดยประชากรฟินแลนด์รู้หนังสือเกือบ 100% เพราะสวัสดิการรัฐในฟินแลนด์มีบทบาทสำคัญในการให้โอกาสเด็กทุกคนในการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เด็กๆ ได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาการจากคุณครูอย่างใกล้ชิด ระบบการศึกษายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ  การจัดสรรภาษีที่ดีเยี่ยมของรัฐบาลทำให้ การศึกษาของฟินแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงปริญญาโท-เอก

🔹สังคมที่เท่าเทียม

ประเทศฟินแลนด์ขึ้นชื่อเรื่องการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลก รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาที่เท่าเทียม

โดยรัฐบาลฟินแลนด์เชื่อว่า การที่ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง จะทำให้ทุกๆ ฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสังคมโดยรวมและตัวบุคคล โดยสังคมสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากทรัพยากรมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และสำหรับคนในสังคม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยให้คนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 
หัวใจสำคัญที่ทำให้ฟินแลนด์ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก คือ การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาที่ดีเลิศ และระบบรัฐสวัสดิการที่เท่าเทียม ฟินแลนด์แสดงให้โลกเห็นว่า ความสุขของประชากรไม่ได้เกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แต่เกิดจากการให้ความสำคัญกับ ความเท่าเทียมกันในสังคม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

อ้างอิง :

https://www.bbc.com/news/world-43414145

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/14/finland-happiest-country-world-un-report

https://www.bbc.com/thai/features-45698818

https://sustainablelife.co/news/detail/6

AEC Connectติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC
ติดต่อโฆษณา!