กระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกระดับ 16 เทศกาล-ประเพณีไทย ดึงนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกระดับ 16 เทศกาล-ประเพณีไทย ดึงนักท่องเที่ยวซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม
Highlight

กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก 16 เทศกาลประเพณีไทย (Festival) ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเพื่อสืบสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่นานาชาติ เป็น 1 ใน 5F Soft Power ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้แก่ประชาชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F

โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ตลอดจนนโยบายของ วธ. สนับสนุนส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที้งนี้เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่น และเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน สร้างรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก

ล่าสุด วธ. ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว และประกาศผลการคัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 16 เทศกาล/ประเพณี ดังนี้

 • ประเพณีกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี

 • เทศกาลมรดกโลกบ้างเชียง จ.อุดรธานี

 • ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จ.น่าน

 • ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก “มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน” จ.ยโสธร

 • ประเพณีแห่ผ้าพระบฏพระราชทานถวายพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 • เทศกาลโคราชเมืองศิลปะ จ.นครราชสีมา

 • เทศกาลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทศิลา “สด๊กก๊อกธม” จ.สระแก้ว

 • เทศกาลเมืองครามสกลนคร นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ จ.สกลนคร

 • เทศกาลอาหารอร่อย เมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร จ.ภูเก็ต

 • ประเพณีบุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส จ.ชลบุรี

 • เทศกาล “นาฏยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชา วิสาขปุรณมี” จ.แม่ฮ่องสอน

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา จ.สระบุรี

 • ประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เลาะตลาดคนเมืองไทนคร จ.นครพนม

 • เทศกาลไทลื้อ “โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ” จ.พะเยา

 • เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี

 • เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

ทั้งนี้ วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนำไปบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ร่วมกันสืบสาน รวมถึงต่อยอดประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จัก เกิดความสนใจ และอยากกลับมาท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การขับเคลื่อนครั้งนี้จะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก การเดินทาง ศิลปินพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมสูงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ คุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม  


ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!