เปิดเงื่อนไขต่างชาติ ถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่ | ทันข่าว Today

เปิดเงื่อนไขต่างชาติ ถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่

เปิดเงื่อนไขต่างชาติ ถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่
Highlight

เปิดเกณฑ์ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ เป้าหมาย 4 กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 4 ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยต้องนำเงินลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน-กองทรัสต์ ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี เผย มท. อยู่ระหว่างร่างกฎกระทรวง กำหนดเกณฑ์ ตั้งเป้า 5 ปี เงินสะพัด 1 ล้านล้านบาท ลงทุนเพิ่ม 8 แสนล้านบาท เก็บภาษีเพิ่ม 2.7 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสุดประเทศไทยตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2565  นี้

นายธนกร กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ทำให้ไทยมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอให้กับภาคธุรกิอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม โดยจะส่งเสริมต่างชาติ 4 กลุ่ม เป้าหมายได้แก่ 

1. กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง  

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ  

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย 

4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

สำหรับเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ คือต้องนำเงินลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน-กองทรัสต์ ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรมที่ดิน ในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่กำหนด เช่น การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมถึงการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

ทั้งนี้การได้มาซึ่งที่ดินต้องอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไขสำคัญ คือ ครอบครองที่ดินรวมไม่เกิน 1 ไร่และใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น  โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายในปัจจุบัน

นายธนกรกล่าวว่า การให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาตินั้น เป็นเพียงมาตรการหนึ่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเงินมาลงทุนในประเทศไทย กรมที่ดินอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย พ.ศ. …. ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

“สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01%  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 18 มกราคม 2565 นั้น ใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น เรื่องนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีแนวคิดจะให้คนต่างชาติใช้สิทธิ” นายธนกรกล่าว

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยวางเป้าหมาย ภายใน 5 ปีงบประมาณ (2565 – 2569) ตั้งเป้าจะช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย 1 ล้านคน เพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท และสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท

ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนไทย ด้วยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงทั่วโลก เดินหน้าตามกลยุทธ์ "3 แกน สร้างอนาคต” ของนายกรัฐมนตรี สร้างโอกาส เชื่อมไทย ช่วยผู้ประกอบการประชาชนและแรงงานในประเทศให้มีรายได้ต่อเนื่อง นายธนกรกล่าว

ติดต่อโฆษณา!