5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท | ทันข่าว Today

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
Highlight

รู้ไว้ก่อนเที่ยว ใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แล้ว บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวเริ่มคึกคัก อุทยานแห่งชาติทั้งบนบกในทะเลหลายพื้นที่กำลังรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ แต่รู้หรือไม่ว่า ปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศห้าม! นำเข้าของใช้และวัสดุพลาสติกในประเภท ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึงหลักแสนบาท และก่อนหน้านี้ได้ประกาศปิดปรับปรุงอุทยานแห่งชาติในหลายพื้นที่ เช็กก่อนไปให้ชัวร์!


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ 

20220407-a-01.jpg

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติก แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และช้อน – ส้อมพลาสติก เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เช็กก่อนเที่ยว! กรมอุทยานแห่งชาติฯ ออกประกาศปิดการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565

เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากรเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว 

รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ในการท่องเที่ยวยังคงคุมเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ อีกด้วย

สำหรับอุทยานแห่งชาติที่ประกาศปิดมีดังนี้คือ ..

20220407-a-02.jpg

เอกสาร : https://filetools7.pdf24.org/client.php?mode=inline&file=joinPdf_3d611c68a5307ba19fb1236aaf21ab8f_12101020889448996493.pdf&action=getFile

ติดต่อโฆษณา!