จับตา 3 บริษัทประกันภัย คปภ. ผ่อนผันตามมาตรการเสริมสภาพคล่อง ผลกระทบจากยอดเคลมประกันโควิดพุ่ง! | ทันข่าว Today
05 พฤศจิกายน 2564
1,596

จับตา 3 บริษัทประกันภัย คปภ. ผ่อนผันตามมาตรการเสริมสภาพคล่อง ผลกระทบจากยอดเคลมประกันโควิดพุ่ง!

จับตา 3 บริษัทประกันภัย คปภ. ผ่อนผันตามมาตรการเสริมสภาพคล่อง ผลกระทบจากยอดเคลมประกันโควิดพุ่ง!
Highlight

ประกันภัยโควิด ฝันร้ายธุรกิจประกันภัย คปภ. ประกาศ 3 รายชื่อบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย สินมั่นคง ไทยประกันภัย และ เดอะวัน ได้รับการผ่อนผันตามมาตรการเสริมสภาพคล่อง เพื่อจ่ายเคลมประกันโควิดให้กับประชาชน ย้ำ คปภ. ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้เอาประกันภัยโดยไม่ต้องตื่นตระหนก


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรวม 3 ชุด เพื่อกำกับดูแล กลั่นกรองพิจารณาคำขอ โดยคณะกรรมการและคณะทำงานได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามคำขอและข้อมูลต่าง ๆ ประกอบแล้ว จึงมีมติเสนอให้นายทะเบียนเห็นชอบเพื่อประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการผ่อนผันมาตรการเสริมสถาพคล่องทางการเงิน ประกอบด้วย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565   การประกาศรายชื่อเป็นไปตามข้อ 7 ของประกาศ คปภ.ฯ ที่กำหนดให้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการผ่อนผันสำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน คปภ. จะตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของทั้ง 3 บริษัทที่ได้รับการผ่อนผันให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะเสนอนายทะเบียนยกเลิกมาตรการผ่อนผันในทันที เนื่องจากมาตรการผ่อนผันดังกล่าวเป็นกลไกชั่วคราวที่มุ่งช่วยเหลือบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาสภาพคล่องรายกรณี เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้เอาประกันภัย 

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.)ได้ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 (ประกาศ คปภ.ฯ) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยการออกประกาศ คปภ.ฯ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทประกันภัย ทำให้บริษัทประกันภัยมีสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการลดภาระด้านการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากส่วนที่ตั้งไว้ผ่อนผันให้บริษัทถือเงินสดในมือได้มากขึ้น และยังเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วกว่าการเพิ่มทุนและลดภาระค่าธรรมเนียมในการฝากเงินกับสถาบันการเงินของบริษัท 

นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทประกันภัยมีเวลามากขึ้นในการดำเนินการปรับปรุงฐานะเงินกองทุนและสภาพคล่องของบริษัทให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามาตรการผ่อนผันดังกล่าว จะช่วยเสริมความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจให้กับทั้ง 3 บริษัทที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเคลมประกันโควิด-19 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

ทั้งนี้เมื่อ 15 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามถอนใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของบริษัทเอเชีย ประกันภัยและปิดกิจการ เนื่องจากเอเชียประกันภัยมีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการจ่ายสินไหม โดยบริษัทได้รับผลกระทบจาก การขายกรมธรรม์ประกันโควิด โดยเฉพาะประกัน “เจอ-จ่าย-จบ” ที่เป็นโปรดักต์มาแรงมีประชาชนสนใจซื้อประกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ในขณะที่หลีงจากนั้น มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูง และมีการเคลมประกันอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงินและถูกปิดกิจการในที่สุด

ติดต่อโฆษณา!